Algemene Voorwaarden

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Van den Brand: de gebruiker van deze algemene voorwaarden,

Opdrachtgever: de wederpartij van Van den Brand,

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Van den Brand en Opdrachtgever,

Werkzaamheden: hieronder wordt verstaan schilderwerkzaamheden en/of advieswerkzaamheden en/of het leveren van goederen. 

Schriftelijk: in geschrift of per email. 

 1. Algemeen 
  1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere Overeenkomst tussen Van den Brand en een Opdrachtgever waarop Van den Brand deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Van den Brand, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van den Brand en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
  4. Opdrachtgever is gerechtigd een of meer vertegenwoordigers aan te wijzen om als zijn gemachtigde op te treden. Opdrachtgever stelt Van den Brand hier onverwijld schriftelijk van in kennis. De gemachtigde van de Opdrachtgever vertegenwoordigt de Opdrachtgever voor zover de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk aan Van den Brand is meegedeeld. 
 1. Overeenkomst en offertes
  1. Een Overeenkomst komt eerst tot stand als Van den Brand en Opdrachtgever de Overeenkomst hebben ondertekend, of de Overeenkomst per e-mail door Van den Brand is bevestigd of als Van den Brand met de uitvoering ervan is begonnen.
  2. Van den Brand zal voorafgaand aan het uitbrengen van een offerte bij Opdrachtgever langs gaan om het uit te voeren werk op te nemen. Indien Opdrachtgever hier van af ziet en zelf afmetingen/hoeveelheden opgeeft, draagt Opdrachtgever het risico van een onjuiste opgave en het eventueel door Van den Brand in rekening te brengen meerwerk. 
  3. De offertes van Van den Brand gaan uit van één kleur verf, tenzij anders is vermeld.
  4. Een door Van den Brand gemaakte aanbieding of offerte is vrijblijvend en maximaal een maand geldig. 
  5. Leverings- of opleveringstermijnen zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
  6. De prijzen in offertes en Overeenkomst zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod is Van den Brand daaraan niet gebonden. 
  8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van den Brand niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 1. Specifieke bepaling betreffende de Opdrachtgever
  1. Indien door Van den Brand of door Van den Brand ingeschakelde derden in het kader van de opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Van den Brand tijdig beschikt over:
 1. alle informatie waarover Opdrachtgever beschikt, voor zover dit nodig is om de Werkzaamheden uit te voeren en/of te realiseren;
 2. het terrein/woning/gebouw waarop het werk moet worden gerealiseerd en bereikbaarheid daarvan;
 3. de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen; 
 4. alle gegevens en/of goederen, waarvan Van den Brand aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
 5. een aansluitpunt voor stroom en water met voldoende vermogen;
 6. saus en/of behangklare wanden indien de Werkzaamheden het schilderen van wanden inhouden.
 1. Indien aan bovenstaande niet of niet tijdig is voldaan, heeft Van den Brand het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. In elk geval zal de termijn voor het verrichten van de Werkzaamheden met de duur van de vertraging worden verlengd.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Van den Brand voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem opgedragen wijzigingen. Dit laat de waarschuwingsplicht van Van den Brand onverlet.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afstemming van de werkzaamheden met derden die conflicterende werkzaamheden uitvoeren. Conflicterende werkzaamheden zijn onder andere spackspuiters Van den Brand is niet aansprakelijk voor schade en/of non-conformiteit indien die is ontstaan door een onjuiste afstemming van de werkzaamheden.
 5. Indien Opdrachtgever levering van goederen aan Van den Brand voorschrijft, is Opdrachtgever er voor verantwoordelijk wanneer die goederen functioneel ongeschikt zijn. Hiervan is sprake als ze naar hun aard niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze blijkens de Overeenkomst bestemd zijn. Deze bepaling laat de waarschuwingsplicht van Van den Brand onverlet.
 6. Opdrachtgever mag, behoudens schriftelijke goedkeuring van Van den Brand zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan een ander overdragen.
 1. Specifieke bepalingen betreffende Van den Brand 
  1. Van den Brand zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  2. Van den Brand is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
  3. Van den Brand is niet verplicht te contracteren met een door Opdrachtgever aangegeven hulppersoon, indien Van den Brand de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.
  4. Van den Brand is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van den Brand is uit- gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Van den Brand kenbaar behoorde te zijn.
  5. Van den Brand is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de Opdrachtgever voor te leggen. 
  6. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van den Brand de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
  7. Van den Brand is (met inachtneming van artikel 14) aansprakelijk voor schade aan het werk of (andere) eigendommen van de Opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Van den Brand, zijn personeel, onderaannemers of leveranciers.
  8. Van den Brand is gerechtigd tijdens de bouwwerkzaamheden op het werkterrein reclame aan te brengen.
 1. Garantie
  1. Van den Brand zal alle aanspraken uit hoofde van garanties die hem door hulppersonen of leveranciers worden verstrekt aan Opdrachtgever over te dragen.
  2. De garantie die Van den Brand verstrekt op de uitvoering van de werkzaamheden, bedraagt niet meer dan de betreffende leverancier aan garantie verstrekt.
  3. Elke garantie vervalt indien Opdrachtgever zich niet aan de gebruiksrichtlijnen houdt die Van den Brand en/of een leverancier heeft opgegeven. Garantie vervalt eveneens indien er geen sprake is van normaal gebruik, dan wel gebruik dat strijdig is met het doel waarvoor de Werkzaamheden zijn uitgevoerd. 
 1. Model of schets
  1. Is aan de Opdrachtgever een model, schets of proefstuk getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 1. Prijs en prijsverhoging
  1. De overeengekomen prijs is in Euro’s en is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
  2. De overeengekomen prijs van Van den Brand is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en/of aannemingsovereenkomst.
  3. De overeengekomen prijs van Van den Brand, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrengen van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij Opdrachtgever en Van den Brand hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. 
  4. De overeengekomen prijs is gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte. 
  5. Indien een richtprijs is bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan 15% mogen worden overschreden, tenzij Van den Brand Opdrachtgever zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen. 
  6. Van den Brand is in de navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
   1. Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de Overeenkomst;
   2. Indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
   3. In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van ontbinding is artikel 12.3.c van overeenkomstige toepassing. 
 1. Wijziging van de Overeenkomst
  1. De Opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen/aanvullingen aan Van den Brand op te dragen. Van den Brand zal daarbij zo veel als mogelijk aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengt.
  2. Van den Brand is niet verplicht een door Opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren indien:
   1. de wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of
   2. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of
   3. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat Van den Brand zou worden verplicht tot Werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan, of
   4. de uitvoering van de wijziging voor Van den Brand naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn.
  3. Indien Van den Brand weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk de Opdrachtgever meedelen.
  4. Van den Brand is gerechtigd documenten of Werkzaamheden te wijzigen, voor zover het resultaat ervan beantwoordt aan de bepalingen van de Overeenkomst. 
  5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
  6. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van den Brand zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen met de termijnverlenging.
  7. Indien de wijziging en / of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Van den Brand de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten.
  8. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Van den Brand geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
  9. Van den Brand is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen als Opdrachtgever onjuiste maten/hoeveelheden heeft opgegeven aan Van den Brand bij het opstellen van de offerte. Van den Brand is tevens gerechtigd meerwerk in rekening te brengen voor werkzaamheden die ten tijde van de opname niet zichtbaar en/of redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 1. Betaling
  1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Van den Brand aan te geven wijze. De betalingstermijn geldt als een fatale termijn. 
  2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd. Indien de opdrachtgever een consument is geldt een contractuele rente van 0,7% per maand. Indien op enig moment de wettelijke (handels)rente hoger is dan de contractuele rente, is gedurende die periode de wettelijke (handels) rente verschuldigd.
  3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Van den Brand verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  4. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 300,00. Indien de Opdrachtgever niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend volgens de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
  5. In de gevallen als bedoeld in artikel 12.1 zijn de vorderingen van Van den Brand op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  6. Van den Brand heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Van den Brand kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Van den Brand kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Van den Brand geleverde zaken blijven eigendom van Van den Brand totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Van den Brand gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Van den Brand zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat Van den Brand zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Van den Brand of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van den Brand zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 
 1. Opschorting en ontbinding
  1. Van den Brand is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst per direct te beëindigen zonder gehouden te zijn tot terugbetaling van de opdrachtsom of enige schadevergoeding, indien:
   1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. 
   2. na het sluiten van de Overeenkomst Van den Brand ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
   3. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Van den Brand kan worden gevergd.
   4. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is of dreigt te worden aangevraagd en derden beslag leggen ten laste van Opdrachtgever.
  2. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Van den Brand op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van den Brand tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  3. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt of opzegt, heeft Van den Brand aanspraak op:
   1. een vergoeding van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs, berekend naar de stand van de Werkzaamheden op het moment van ontbinding of opzegging;
   2. een vergoeding van 5% van het resterende deel van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs dat de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden;
   3. een vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Van den Brand op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Het bepaalde in dit artikel laat alle wettelijke rechten van Van den Brand onverlet.
 1. Reclames
  1. Klachten over de verrichte Werkzaamheden, gegeven adviezen of geleverde goederen dienen door Opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan Van den Brand. De Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dient klachten binnen twee maanden na ontdekking aan Van den Brand te melden.
  2. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Van den Brand in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Van den Brand in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
  3. Van den Brand is niet gehouden tot herstel c.q. vervanging als er sprake is van onjuist gebruik, gebruik in strijd met de voorschriften van Van den Brand of een leverancier en/of gebruik dat niet overeenstemt met het doel waarvoor de werkzaamheden zijn verricht.
  4. Van den Brand is eveneens niet gehouden tot herstel c.q. vervanging indien er sprake is van kleurverschillen of een lager schrobbaarheidsklasse van de verf/coating, indien die wordt veroorzaakt door een veranderde receptuur door de betreffende leverancier. 
  5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Van den Brand slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
  6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Van den Brand, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 1. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van Van den Brand is beperkt tot het bedrag dat onder de door Van den Brand dan wel door de Opdrachtgever afgesloten CAR-verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien het voorval niet onder de verzekering valt, is de aansprakelijkheid van Van den Brand beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs met een maximum van € 4.000,00.
  2. Van den Brand is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Van den Brand is niet aansprakelijk voor alle directe dan wel indirecte-, gevolg-, en immateriële schade van Opdrachtgever of derden op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht.
  3. Van den Brand is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van den Brand is uitgegaan van door Opdrachtgever of een (door Opdrachtgever aangewezen) derde verstrekte onjuiste, onvolledige, of onvoldoende gegevens. 
  4. Van den Brand neemt bij föhnwerkzaamheden alle benodigde zorgvuldigheid in acht. Van den Brand is echter niet aansprakelijk voor brandschade die als gevolg van föhnwerkzaamheden kan ontstaan. 
  5. Niet uitgesloten is de schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van den Brand of zijn leidinggevende ondergeschikten.
  6. Iedere vordering van de Opdrachtgever jegens Van den Brand vervalt na een jaar na het ontstaan van de vordering en in ieder geval na een jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geworden met de vordering.
 1. Opneming en oplevering

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

 1. De Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 2. het werk door opdrachtgever (geheel of gedeeltelijk) in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 3. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid, dan wel de laatste termijn van de aanneemsom is gefactureerd en opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen na deze mededeling of de factuur schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 4. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 60 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk redelijkerwijs niet in de weg staan.
 1. Vrijwaring; verjaringstermijn;
  1. Indien Opdrachtgever aan Van den Brand informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen, defecten en dergelijke.
  2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Van den Brand en de door Van den Brand bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar. Alle rechten van Opdrachtgever met betrekking tot reclames en/of aansprakelijkheid van Van den Brand komen te vervallen indien Opdrachtgever een derde aan het werk werkzaamheden laat verrichten. 
 1. Overmacht
  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Van den Brand geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van den Brand niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede begrepen: arbeidsongeschiktheid, werkstakingen en niet-werkbare dagen in het bedrijf van Van den Brand, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers wijziging van receptuur van verfleveranciers. 
  3. Van den Brand heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Van den Brand zijn verbintenis had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  5. Voor zover Van den Brand ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is 12.3.a en 12.3.c van overeenkomstige toepassing. 
 1. Intellectuele eigendom en auteursrechten
  1. Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij Van den Brand.
  2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het opgeleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 
  3. Alle door Van den Brand eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Van den Brand worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op elke Overeenkomst tussen Van den Brand en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  2. De rechterbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Van den Brand het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Heb je nog vragen voor mij?

Vul je naam en e-mailadres in, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op. Telefonisch ben ik te bereiken via: 06 – 53 63 60 35 (Whatsappen mag ook) en mijn mailadres is: schildersbedrijf@henkvandenbrand.nl